Διαγωνισμός για το έργο “ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ” (Επαναπροκήρυξη)

Η ΕΕ του Συνδέσμου με την 53/13 απόφαση επαναπροκηρύσσει κατ΄ ορθή επανάληψη τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για παροχή υπηρεσιών για το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Εξοικονόμησης ενέργειας στους Δημοτικούς Φωτισμούς».

Τεύχος Προκήρυξης