ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΡΓΟΥ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΒΑΠ)

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Εκτιμώμενης αξίας 2.258.064,51 Ευρώ
(πλέον 24% Φ.Π.Α. 541.935,48 Ευρώ)

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181170

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___250521