ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αρ. Πρωτ. 391 Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Μίσθωση Ακινήτου 15/9/2023

                                                    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. τη με αριθμ. 44/2023 (ΑΔΑ:ΨΗΧ4ΟΕ87-Ρ1Η), Απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε η διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για την εύρεση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων του Συνδέσμου.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων».
 4. Τις διατάξεις της παρ. στ. του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή: Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
 6. Την απόφαση 44/2023 της Ε.Ε. «Έγκριση για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων του Συνδέσμου και ορισμός επιτροπών»
 7. Την με αρ. 18 ΑΑΥ πρωτ.26/26-1-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου οικήματος που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση και λειτουργία των γραφείων του και κάθε άλλης δραστηριότητας στην οποία είναι συμμέτοχος ο Σύνδεσμος.

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για τη μίσθωση από τον Σύνδεσμο ακινήτου

το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των γραφείων του και κάθε άλλης δραστηριότητας στην οποία είναι συμμέτοχος ο Σύνδεσμος.

ΑΡΘΡΟ 1

Περιγραφή του µισθίου

Το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει:

α) Να βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ψυχικού

β)  Να είναι εμβαδού περί τα 150 τ.μ., να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και να πληρεί όλους τους όρους υγιεινής.

γ) να έχει όλες τις συνδέσεις με τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης, (ηλεκτρισμού, φ.α., ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ) σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 2

Μίσθωμα

α) Η μίσθωση θα είναι διάρκειας τριών (3) ετών, με δυνατότητα παρατάσεώς της με δήλωση του Συνδέσμου έως δύο χρόνια, με αναπροσαρμογή του μισθώματος βάσει τιμαρίθμου για τα έτη της παρατάσεως.

 β) Το μηνιαίο μίσθωμα θα μείνει σταθερό για την τριετία

γ) Ο Σύνδεσμος θα έχει το δικαίωμα της χρήσεως του μισθίου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, δικαιούμενος να κάνει εσωτερικές διαρρυθμίσεις, για τις οποίες δεν θα έχει κανένα δικαίωμα αποζημιώσεως ή αφαιρέσεως με την λήξη της μισθώσεως.

ΑΡΘΡΟ 3

Συµµετοχή ενδιαφερομένων Δικαιολογητικά

 • Στη δημοπρασία μπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής µορφής και κοινοπραξίες.
  • Όσοι επιθυμούν να λάβουν µέρος στη δημοπρασία καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου ο οποίος θα προσκομίσει ειδικό συμβολαιογραφικό έγγραφο πληρεξουσιότητας, αίτηση – προσφορά ενδιαφέροντος, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση στον τύπο της περίληψης της διακήρυξης, την οποία παραλαμβάνουν από τα γραφεία του Συνδέσμου Ταϋγέτου 11, Ψυχικό, τηλ.: 210-6719138.
  • Η αίτηση, η οποία κατατίθεται εκτός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, πρέπει να αναγράφει τη λεπτομερή περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται (συμπληρώνεται στο έντυπο αίτησης), και να συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο, που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά :

α) Υπεύθυνη δήλωση: ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

β) Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας: είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου.

γ) Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου και πιστοποιητικών µεταγραφής ή καταχώρησής τους, νόμιμα µεταγραµµένων στο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολόγιο αντίστοιχα.

δ) Υπεύθυνη δήλωση: ότι δεν έχει µεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς.

ε) Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου : µε συνηµµένα θεωρημένα από την Πολεοδομία σχεδιαγράµµατα κατόψεων, διάγραµµα κάλυψης, καθώς και αντίγραφο της συστάσεως ιδιοκτησίας – κανονισμού εάν υπάρχει σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία (στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί µη ύπαρξης αυτού).

στ) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου (θεωρημένο από την Πολεοδομία).

η) Υπεύθυνη δήλωση για την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης (ηλεκτρολογικό σχέδιο: σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή αν είναι παλιό κατά την κρίση της ∆ΕΗ), ή Φ.Α., τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης και αποχέτευσης των χώρων.

θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο ακίνητο είναι ελεύθερο προς άμεση χρήση και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της παρούσας διακήρυξης.

 • Οι προσφορές αποστέλλονται στην Επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 3467/2006, η οποία µε επιτόπια έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και συντάσσει πρακτικό.
  • Για όσα ακίνητα κριθούν κατάλληλα, η Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 συντάσσει ξεχωριστό πρακτικό για να ορίσει τη µισθωτική τους αξία.
  • Οι συµµετέχοντες θα δηλώσουν ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας την οικονομική προσφορά, προφορικά κατά αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε µειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει τον τελευταίο µειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 4

Δικαιολογητικά

Αυτοί των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την Επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 3467/2006 και θα λάβουν µέρος στη δημοπρασία, θα προσκομίσουν πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας τα εξής :

α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής: αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, επί ποινή αποκλεισμού, για ποσό ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ζητούμενου από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ετήσιου µισθώµατος ως εγγύηση ότι θα προσέλθουν για την υπογραφή του µισθωτηρίου συμβολαίου εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 των παρόντων όρων, προθεσμίας και θα παραδώσουν το µίσθιο στη χρήση του Δήμου στην κατάσταση που συμφωνήθηκε και στον οριζόμενο, µε την παρούσα χρόνο. Η κατ΄ ανωτέρω εγγύηση που θα κατατεθεί, επιστρέφεται στους µεν αποτυχόντες ή αποσυρόμενους αμέσως µετά τη λήξη της δημοπρασίας, στον δε τελευταίο µειοδότη µετά την παραλαβή του µισθίου.

β) Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου: περί του ότι δεν είναι οφειλέτες του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία.

γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σ΄ αυτόν, να εκτελέσει µε δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται ώστε να καταστεί λειτουργικό το ακίνητο.

ΑΡΘΡΟ 5

Διενέργεια Δημοπρασίας – Κατακύρωση

 • Η δημοπρασία που είναι φανερή και προφορική θα διενεργηθεί στα γραφεία του Συνδέσμου (Ταϋγέτου 11, Ψυχικό)) ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών, σε µέρα και ώρα που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο, εφαρµοζοµένων αυστηρώς των διατάξεων των άρθρων 4 έως 6 του Π.Δ. 270/1981 .
  • Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

α) Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στον Σύνδεσμο σε σφραγισμένο φάκελο µέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και στη συνέχεια η η επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 3467/2006, η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης µαζί µε τις προσφορές ενδιαφέροντος κοινοποιούνται  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Για τα ακίνητα που βρέθηκαν κατάλληλα, η Επιτροπή εκτίμησης-καταλληλότητας του Συνδέσμου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981, συντάσσει ξεχωριστό πρακτικό για να ορίσει τη µισθωτική τους αξία.

β) Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες  πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας καλώντας µε αποδεικτικό να λάβουν µέρος σε αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Οι συµµετέχοντες θα δηλώσουν την οικονομική προσφορά τους ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον τελευταίο µειοδότη.

 • Αν ο μειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται εγγράφως από τον πρόεδρο της Επιτροπής εντός προθεσμίας 48 ωρών να συµµορφωθεί. Αν παρέλθει άκαρπη η προθεσμία ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται και καταπίπτει η εγγυητική συµµετοχής υπέρ του Συνδέσμου.
  • Οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας να ζητούν όσες διασαφηνίσεις θεωρούν αναγκαίες γιατί µετά την κατακύρωση θα απορρίπτεται κάθε αίτησή τους για αποζημίωση που θα προκύπτει από την αιτία αυτή.
  • Ο Σύνδεσμος διατηρεί το δικαίωμα να µην επιλέξει καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ακινήτων, εφόσον κρίνει ότι αυτά δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Η απόφαση της Επιτροπής Δημοπρασιών περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συµµετάσχει στη δημοπρασία ως µη πληρούντος τους προβλεπόμενους όρους από την οικεία διακήρυξη, καταγράφεται στα πρακτικά, τα οποία υπόκεινται στην έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου που θα ελεγχθεί από άποψη νομιμότητας από την αρμόδια Διοικητική Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής).

Ο τελευταίος µειοδότης κανένα δικαίωμα δεν µπορεί να προβάλλει προς αποζημίωση για τυχόν ζημία του, που θα προέλθει:

α) από την καθυστέρηση της έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας ή τη µη έγκριση από το Σύνδεσμο ή τη µη έγκριση της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή από άλλη αρμόδια αρχή,

β) από οποιοδήποτε κώλυμα που τυχόν θα εμφανισθεί µετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 6

Υπογραφή Μισθωτηρίου – Συμβολαίου

Ο εκμισθωτής που θα αναδειχθεί, υποχρεώνεται να υπογράψει το µισθωτήριο συμβόλαιο µέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας προς αυτόν. Διαφορετικά, η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας και αναπόδεικτου αποζημίωσης χωρίς καμία δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός και το αποτέλεσμα βαρύνει τον µειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 7

Υποχρεώσεις Εκμισθωτή

 • Ο εκμισθωτής υποχρεώνεται να παραδώσει το µίσθιο κατάλληλο για χρήση από τον Σύνδεσμο µέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στο µισθωτήριο συμβόλαιο.
  • Το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να έχει όλες τις συνδέσεις με τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης, (ηλεκτρισμού, φ.α., ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ) σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 8

Παραλαβή – Παράδοση Μισθίου

Για: α) την παραλαβή του µισθίου, σύμφωνα και µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 7.1 και β) την παράδοσή του µετά τη λήξη της µίσθωσης, θα συνταχθεί πρωτόκολλο που θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο. Η μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου.

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Μισθωτή – Δαπάνες

 • Ο Σύνδεσμος µπορεί, ακόμη και αν δεν προβλέπεται σχετικά στη σύμβαση, να  εγκαταστήσει στο µίσθιο υπηρεσία διαφορετική εκείνης για την οποία η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, χωρίς για τον λόγο αυτό ο εκμισθωτής να δικαιούται αποζημίωσης ή πρόσθετου µισθώµατος.
  • Ο Σύνδεσμος υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει το µίσθιο σε καλή κατάσταση και βαρύνεται µε τις αναγκαίες επισκευές συνήθους χρήσης. ∆εν φέρει όμως καμία ευθύνη και δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου και για βλάβες ή ζημίες των παγίων εγκαταστάσεών του που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή ή στην παλαιότητα αυτού ή στην τυχόν κακή κατασκευή του κτηρίου ή σε θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία.
  • Οι λογαριασμοί της ΕΥΔΑΠ, της ΔΕΗ, ή του Φ.Α. μετά  των  οποιωνδήποτε φόρων και τελών που αφορούν το μίσθιο κατά τη διάρκεια της μισθώσεως θα εξοφλούνται από το Σύνδεσμο.

ΑΡΘΡΟ 10

Διάρκεια – Λήξη Μίσθωσης

10.1 Η μίσθωση θα είναι διάρκειας τριών (3) ετών, με δυνατότητα παρατάσεώς της με δήλωση του Συνδέσμου έως δύο χρόνια, με αναπροσαρμογή του μισθώματος βάσει τιμαρίθμου για το έτος της παρατάσεως.

10.2 Ο μισθωτής, Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, θα δικαιούται μετά την παρέλευση (1) ενός έτους από την έναρξη της μισθώσεως, να την καταγγείλει  μονομερώς, αζημίως και γραπτώς, οπότε θα επέρχεται άμεση λύση της μισθώσεως, εφόσον η καταγγελία αυτή κοινοποιηθεί στον εκμισθωτή προ τριών (3) μηνών.

Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση καταβολής του µισθώµατος παύει από την παράδοση του µισθίου στον εκμισθωτή, σύμφωνα µε όσα προβλέπονται από το άρθρο 8 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 11

Τρόπος Πληρωμής

 1. Η πληρωμή του µισθώµατος αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου σύμφωνα µε το πρωτόκολλο παραλαβής, όπως ορίζεται στο άρθρο 8. Η πληρωμή θα γίνεται µε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή µετά την αφαίρεση των νόμιμων, κατά τους κείμενους νόμους, κρατήσεων και µετά την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος. Φόροι, τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. βαρύνουν τον εκμισθωτή καθώς και τα τέλη που πρόκειται να επιβληθούν στο µέλλον.
  1. Εάν το µίσθιο διαρκούσης της µίσθωσης περιέλθει µε οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση κλπ. άλλου προσώπου, η µίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη κλπ. αυτού θεωρουμένου στο εξής ως εκμισθωτή. Σε αυτόν (τον τελευταίο) θα καταβάλλονται από τον Δήμο τα µισθώµατα, από την κοινοποίηση στον Δήμο του αντίστοιχου νόμιμου τίτλου, βάσει του οποίου αυτός κατέστη κύριος νομέας κλπ. νόμιμα µεταγραµµένου, εφόσον απαιτείται μεταγραφή.

ΑΡΘΡΟ 12

Επανάληψη Δηµοπρασίας

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί µετά την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης, αν δεν παρουσιαστεί µειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται ύστερα από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής:

α) όταν το αποτέλεσμα δεν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας.

β) όταν µετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος µειοδότης της αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, όπως και όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, αυτός δεν προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 13

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί µε φροντίδα του Προέδρου, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, έδρα του Συνδέσμου, Φιλοθέης Ψυχικού.

Επιπλέον περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, τουλάχιστον δέκα

(10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας και συγκεκριμένα α) στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και β) στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου (www.sva.gr) και παράλληλα θα δημοσιευτεί σε α) µία ημερήσια τοπική εφημερίδα και β) σε µία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/2007.

Η  δαπάνη δημοσίευσης  της διακήρυξης αρχικής  και τυχόν επαναληπτικής βαρύνει τον  ανάδοχο .  Οι  αποδείξεις   καταβολής  των   δαπανών  αυτών   προσκομίζονται απαραιτήτως  από  τον  ανάδοχο   κατά   την  υπογραφή   της   σύμβασης .

ΑΡΘΡΟ 14

Πληροφορίες ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα γραφεία του Συνδέσμου ημέρες:

Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:00. Διεύθυνση Ταϋγέτου 11, Ψυχικό,

τηλ.: 210 6719138

ΑΡΘΡΟ 15

Γνώση των όρων της δημοπρασίας

Η συµµετοχή κάθε µειοδότη και κάθε εγγυητή (µε την ιδιότητα τους αυτή) στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.