Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τις επιπτώσεις των «Ρύπων στην Υγεία» με τη συμμετοχή του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε συνεργασία με το Δημόκριτο

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμμετέχει ως υποστηρικτής στο Πρόγραμμα LIFE INDEX-AIR σε συνεργασία με το Δημόκριτο. Το πρόγραμμα αυτό είναι  ένα έργο LIFE για την «Ανάπτυξη Εργαλείου Διαχείρισης για τη Μείωση των Συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στον Αέρα, βάσει της Ολοκληρωμένης Εκτίμησης της Έκθεσης του Πληθυσμού και της Εισερχόμενης στον Οργανισμό Δόσης». Ο στόχος του έργου INDEX-AIR είναι να παρέχει στις εθνικές και περιφερειακές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ ένα εργαλείο άσκησης πολιτικής για την ποσοτική αξιολόγηση των επιπτώσεων των πολιτικών  σε συγκεκριμένα επίπεδα  έκθεσης του ανθρώπου σε χημικές ενώσεις ΑΣ, καθώς και να συμβάλλει στο σχεδιασμό νέων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ο Σύνδεσμος και ο Δημόκριτος προγραμματίζουν :

  1. Hμερίδα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς για ζητήματα που αφορούν στην στρατηγική και στις καλές πρακτικές που πρέπει να υιοθετηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Η ημερίδα αυτή έχει προσδιορισθεί να γίνει στο 11ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Χαλανδρίου (Κρίνων 24, Πολύδροσο) την 27η Απριλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00
  2. Ημερίδες σε Δήμους-Μέλη του Συνδέσμου, με θέμα «Τις επιπτώσεις της επίδρασης των ρύπων στην υγεία των πολιτών». Τις ομιλίες θα πραγματοποιήσουν έγκριτοι επιστήμονες που είναι υπεύθυνοι του προγράμματος ΙNDEX AIR.
  3. Ημερίδα στο κλείσιμο του προγράμματος για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.