ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ 2014-2020

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων κατέθεσε πρόταση χρηματοδότησης για την τρέχουσα πρόσκληση του LIFE+ στον τομέα Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. Μέσω του προγράμματος LIFE χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη.

Θεωρώντας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων των πόλεων σχετικά με τα θέματα του περιβάλλοντος, ο Σύνδεσμος αναλαμβάνοντας το ρόλο που απορρέει από τους καταστατικού του σκοπούς, σχεδιάζει την υλοποίηση μιας μεγάλης κλίμακας δράση ευαισθητοποίησης για την ενεργειακή αποδοτικότητα, σε συνέχεια προγενέστερων προγραμμάτων (3NITY, Sec-Bench, 50000+1 Seaps).

Στόχος είναι η ενημέρωση/εκπαίδευση των υπαλλήλων των δήμων σε θέματα marketing περιβάλλοντος ώστε στη συνέχεια να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αντίστοιχες δράσεις ενημέρωσης στις πόλεις τους προς όφελος των κατοίκων τους. Ειδικότερη έμφαση θα δοθεί στην ενεργειακή αποδοτικότητα, τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκτός από την εξειδίκευση των υπαλλήλων των δήμων-μελών του συνδέσμου, το πρόγραμμα θα στοχεύει στην παραγωγή ενός οδηγού / εκπαιδευτικού και χρηστικού εργαλείου προκειμένου τα αποτελέσματα να μπορούν να μεταφερθούν εύκολα και κωδικοποιημένα σε όλους τους δήμους της χώρας.