ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Ο «Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ)» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι ενδιαφέρεται για την αγορά οικοπέδου για τη δημιουργία Διαδημοτικού Κοιμητηρίου, και καλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν κατάλληλα οικόπεδα να υποβάλλουν σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Το οικόπεδο πρέπει εκτός άλλων να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων – μελών του Συνδέσμου ή σε όμορο ή κοντινό αυτών Δήμο, να βρίσκεται εντός ορίων ΓΠΣ, εκτός σχεδίου πόλης και κατά προτίμηση να έχει χαρακτηριστεί ως χώρος κατάλληλος για τη σκοπούμενη χρήση γης σύμφωνα με την ειδική πολεοδομική λειτουργία (ειδικές χρήσεις – νεκροταφεία), ή να δύναται να χαρακτηρισθεί, να έχει έκταση τουλάχιστον 50 στρέμματα και να έχει εύκολη πρόσβαση από την Αττική Οδό ή από την Εθνική Οδό και ενδεχόμενα από τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δικές τους δαπάνες να υποβάλλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση του οικοπέδου τους στον Σύνδεσμο μέχρι τις 24 Ιουλίου 2015 και σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Συνδέσμου και αντίγραφο της οποίας δύναται να λάβει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Οι υποβαλλόμενοι φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αποσταλούν στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων οικοπέδων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και θα υποβάλει σχετική έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Για το οικόπεδο ή τα οικόπεδα που θα προεπιλεγούν με βάση την ανωτέρω διαδικασία, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με νεότερη απόφασή του θα αποφασίσει για την ακολουθητέα κατά νόμο διαδικασία για την οριστική απόκτησή του από το Σύνδεσμο.

Ο Σύνδεσμος δεν δεσμεύεται από μόνη την υποβολή προσφοράς για την οποιαδήποτε αγορά οποιουδήποτε προτεινόμενου οικοπέδου.

Οι φάκελοι των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος θα κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Συνδέσμου (Ταϋγέτου 11, 15452 Ψυχικό), αρμόδια κα Βασιλοπούλου Μπέττη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στο Γραφείο του Συνδέσμου τηλ. 210-6719138, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε ημερήσιες εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο site του Συνδέσμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ

Για την αναλυτική περιγραφή πατήστε εδώ