Συνέντευξη Τύπου

ΘΕΜΑ 1ο

Πρόγραμμα Διαδημοτικής Συνεργασίας στον τομέα των Πολιτιστικών των Δήμων-Μελών του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η πρωτοβουλία αυτή του Συνδέσμου εντάσσεται σύμφωνα και με τους σκοπούς του καταστατικού του στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των Δήμων-Μελών και της ανάδειξης των Πολιτιστικών δραστηριοτήτων τους, χωρίς τη διαμεσολάβηση μεσαζόντων με κοινωνικό προσανατολισμό και ελεύθερη πρόσβαση των Δημοτών.

Ο Σύνδεσμος ήδη επισκέφθηκε τους Πολιτιστικούς χώρους των Δήμων-Μελών του και κατέγραψε τις υφιστάμενες δομές και υποδομές του κάθε δήμου. Επίσης, συνεργάστηκε με τους υπεύθυνους των Πολιτιστικών φορέων κάθε Δήμου-Μέλους και κατήρτισε το Πολιτιστικό Διαδημοτικό Πρόγραμμα.

Το Πολιτιστικό Διαδημοτικό Πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (Σεπτ.’16 με Νοεμ. ’18), με εκδηλώσεις ανά δίμηνο σε διαφορετικό κάθε φορά Δήμο (θα πραγματοποιηθεί από μια φορά και στους δεκατέσσερις Δήμους-Μέλη) και θα συμμετέχουν καλλιτεχνικά σχήματα των Δήμων ή φορέων που συνεργάζονται οι Δήμοι. Οι πολιτιστικοί άξονες στους οποίους θα κινηθούν οι εκδηλώσεις του Προγράμματος  είναι : Θεατρικά δρώμενα, Παραδοσιακοί χοροί, Μοντέρνοι Χοροί, Μικτές Χορωδίες, Φιλαρμονικά Σύνολα, Σολίστ Κιθάρα, Σολίστ Πιάνο, Παιδικές Χορωδίες. Άξονες στους οποίους έχουν αναπτύξει αξιόλογη δραστηριότητα στην πλειονότητά τους, οι Δήμοι. Επίσης, προβλέπεται συνεργασία με το Θέατρο Τέχνης.

Ο Σύνδεσμος θα αναλάβει την οργάνωση και το συντονισμό όλου του Προγράμματος, τη συμπλήρωση του τεχνικού εξοπλισμού των διατιθέμενων από τους Δήμους χώρων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, τη δημοσιοποίηση των εκδηλώσεων κλπ.

ΘΕΜΑ 2ο 

Διακήρυξη Δημοπρασίας για αγορά ακινήτου, για την ίδρυση Διαδημοτικού κυνοκομείου.

Η δημιουργία Διαδημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων ζώων, αποτελεί ένα από τους κυρίως στόχους του Συνδέσμου αφού θα καλύψει ζωτικές ανάγκες των Δήμων μελών του στο λεπτό αυτό θέμα της ορθής διαχείρισης του θέματος των αδέσποτων ζώων, λόγω έλλειψης κατάλληλων δομών από τους Δήμους αυτούς. Για την υλοποίηση του προγραμματισμένου αυτού έργου  έχει προχωρήσει στην διακήρυξη δημοπρασίας για αγορά οικοπέδου, σύμφωνα και με την χρηματοοικονομική και τεχνική μελέτη βιωσιμότητας που έχει ήδη συνταχθεί. Για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους των Συνδέσμων ΟΤΑ, διενεργείται κατά κανόνα δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα  και εκείνες του π.δ/τος 270/1981,  ώστε να καθίσταται δυνατή η διασφάλιση των συμφερόντων αυτών  με την επιλογή του καταλληλότερου και συμφερότερου από οικονομική άποψη ακινήτου.

ΘΕΜΑ 3ο

Πιλοτικό πρόγραμμα για μετατροπή βενζινοκίνητων Δημοτικών οχημάτων για χρήση Φυσικού Αερίου.

Οι καθαρές μεταφορές στις πόλεις είναι μια από τις προτεραιότητες του Συνδέσμου στα πλαίσια των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για την προστασία του Αστικού και Φυσικού περιβάλλοντος, δεδομένου ότι οι μεταφορές είναι η κύρια εστία μόλυνσης και παραγωγής ρύπων στις πόλεις και ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και στην περιοχή των Δήμων – μελών του.

Σύμφωνα με τις διεθνείς στατιστικές, κατά την κίνηση των οχημάτων με  φυσικό αέριο επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου τόσο σε σχέση με τη βενζίνη όσο και σε σχέση με το πετρέλαιο. Σημαντικότατες  είναι και οι μειώσεις που επιτυγχάνονται στους εκπεμπόμενους αέριους ρύπους, ενώ  το φυσικό αέριο θεωρείται ως το ασφαλέστερο ορυκτό καύσιμο κίνησης και το «καθαρότερο» καύσιμο νέας γενιάς.

Το 2015 ο Σύνδεσμος υλοποίησε το πρόγραμμα για την διερεύνηση της τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας, για την μετατροπή του στόλου των οχημάτων των Δήμων του Συνδέσμου με χρήση φυσικού αερίου. Στο τέλος του έργου πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο «Καθαρές μεταφορές στις πόλεις» την  1η Απριλίου 2016.

Σε συνέχεια του προγράμματος αυτού, ο Σύνδεσμος, σε συνεργασία με την ΔΕΠΑ, με στόχο την προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου, ως καυσίμου φιλικού προς το περιβάλλον, προχωράει στην μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων,  στους Δημοτικούς στόλους.

ΘΕΜΑ 4ο

Προώθηση προγράμματος εκσυγχρονισμού Δημοτικού Φωτισμού.

Το πρόγραμμα αυτό είναι συνέχεια του πιλοτικού προγράμματος που διενεργήθηκε από το Σύνδεσμο στους 10 Δήμους μέλη του, κατά την τελευταία τριετία, με το οποίο αναδείχθηκε η αναγκαιότητα ως και η χρησιμότητα, από περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης,  του εκσυγχρονισμού του Δημοτικού φωτισμού των Δήμων.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος:

  1. Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, προς τους Δήμους μέλη του Συνδέσμου, για συμμετοχή στο πρόγραμμα για αντικατάσταση του Δημοτικού Φωτισμού με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (LED) και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των και ανάδειξη ιδιώτη επενδυτή που θα αναλάβει την χρηματοδότηση του έργου, έναντι σταδιακής αποπληρωμής του από τα Δ.Τ. των Δήμων
  2. Προετοιμασία του master plan του έργου και της χρηματοδοτικού μοντέλου βιωσιμότητας, για μεμονωμένους Δήμους ή εναλλακτικά το σύνολο των Δήμων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
  3. Προετοιμασία όλων των Διοικητικών διαδικασιών για τους Δήμους, εισηγήσεις και αποφάσεις Δ.Σ. και λοιπών Οργάνων κλπ
  4. Προετοιμασία και σύνταξη όλων των απαραίτητων συμβατικών τευχών με βάση το ήδη εγκεκριμένο master plan, το χρηματοδοτικό μοντέλο και τις αποφάσεις της φάσης 3
  5. Διενέργεια Διαγωνισμού για ανάδειξη ιδιώτη επενδυτή ή για ομάδα Δήμων ή εναλλακτικά συνδρομή και τεχνική υποστήριξη, στους Δήμους, που θα διεξάγουν τον Διαγωνισμό με τις υπηρεσίες τους, μέχρι το τελικό στάδιο της ανάδειξης αναδόχου.

Για την υλοποίηση και προώθηση του προγράμματος ήδη ο Σύνδεσμος έχει αναθέσει σε εξειδικευμένο συνεργάτη την παροχή των σχετικών με το πρόγραμμα υπηρεσιών.