ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

United-Kingdom-flag-icon-on-transparent-background-PNG

Ενίσχυση οικονομικής ευημερίας και απασχόλησης

Προώθηση πολιτικών κοινωνικής υγείας και αστικής ασφάλειας

Προώθηση της εθελοντικής συμμετοχής σε συλλογικές παρεμβάσεις