ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Ενίσχυση οικονομικής ευημερίας και απασχόλησης

Προώθηση πολιτικών κοινωνικής υγείας και αστικής ασφάλειας

Προώθηση της εθελοντικής συμμετοχής σε συλλογικές παρεμβάσεις