ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ»

Ο Σύνδεσμος τον Απρίλιο του 2011 μετά από διενέργεια διαγωνισμού υλοποίησε σταδιακά στους Δήμους μέλη του το πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό.
Το πρόγραμμα αφορούσε σε αντικατάσταση φωτιστικών με LED, σε τμήματα δρόμων ή πλατειών των Δήμων. Μετά από μία σειρά μετρήσεων, έγινε συγκριτική αξιολόγηση, σε φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED καθώς και σε υπάρχοντα φωτιστικά αντίστοιχης ικανότητας, για την επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση ενέργειας. Μετά από τα στοιχεία που προέκυψαν εκπονήθηκε η κατάλληλη τεχνικοοικονομική μελέτη για κάθε ένα από τους Δήμους. Τέλος συντάχθηκαν τα κατάλληλα τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση του συνολικού έργου κάθε Δήμου.
Στη συνέχεια κατατέθηκε η συνολική μελέτη που αφορά σε όλους τους Δήμους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την διερεύνηση πιθανών πηγών χρηματοδότησης, ή συνεργασίας με το Υπουργείο.