ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Το Φεβρουάριο του 2013 ο Σύνδεσμος υλοποίησε το εν λόγω πρόγραμμα που στόχευε στην προβολή και ανάδειξη των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στην ευρύτερη περιοχή του Β.- Β.Α. τομέα της περιφέρειας Αττικής. Το πρόγραμμα εντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Β.-Β.Α. Περιφέρεια Αττικής. Η Ομάδα Εργασίας του Συνδέσμου, που ανέλαβε το εγχείρημα αυτό, απαρτίστηκε από φιλολόγους, ιστορικό και αρχαιολόγο, καθένας από τους οποίους ανέλαβε την καταγραφή των χώρων συγκεκριμένων Δήμων, με την υποστήριξη φωτογράφου, μεταφράστριας, διοικητικών υπαλλήλων και μηχανικού υπολογιστών.

Μετά από την επεξεργασία των πληροφοριών και του φωτογραφικού υλικού, τη συγγραφή και την επιμέλεια των κειμένων το εγχείρημα ολοκληρώθηκε με την έκδοση ενός οδηγού και cd που διανεμήθηκε στους Δήμους.