ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (Φ.Α.) ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Το 2015 ο Σύνδεσμος υλοποίησε το πρόγραμμα για την διερεύνηση της τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας, για την μετατροπή του στόλου των οχημάτων των Δήμων του Συνδέσμου με χρήση φυσικού αερίου.

Το «Φ.Α.» σαν καύσιμο συνιστάται, δεδομένου ότι οι εκπομπές ρυπών είναι μειωμένες σε σχέση με άλλα καύσιμα, η ενεργειακή απόδοση είναι υψηλότερη, καθ’ ότι δεν καταναλώνεται ενέργεια για την εξάτμιση των καυσίμων, ενώ δεν απαιτούνται αποθηκευτικοί χώροι λόγω της συνεχούς παροχής αερίου. Έγινε μία καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και μία διερεύνηση περιβαντολλογικών πλεονεκτημάτων των οχημάτων με «Φ.Α.». Οι οικονομικές παράμετροι και τα συγκριτικά στοιχεία με τα συμβατικά καύσιμα έδειξαν ότι η μετατροπή επιβάλλεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, που είναι από τους βασικούς άξονες του νέου επιχειρησιακού προγράμματος της περιόδου 2014-2020 (ΕΣΠΑ2).