ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδιασμού για τις δράσεις και τις πολιτικές για την ενθάρρυνση της χρήσης ποδηλάτου, ο Σύνδεσμος υλοποίησε το 2015 το εν λόγω πρόγραμμα στους Δήμους μέλη του. Η συλλογή δεδομένων για τα υφιστάμενα δίκτυα ποδηλατοδρόμων έγινε με την συνεργασία των Δημοτικών αρχών και των Τεχνικών Υπηρεσιών κάθε Δήμου.
Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μία ψηφιακή βάση δεδομένων όπου περιλάμβανε τα υφιστάμενα δίκτυα και πληροφορίες με τους υφιστάμενους σταθμούς μετρό, λοιπούς ποδηλατόδρομους των όμορων Δήμων, καθώς και τα τοπικά κέντρα των Δήμων μελών. Συντάχθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο που ενημέρωνε για τις ωφέλειες από τη χρήση ποδηλάτου, καθώς και για το σωστό τρόπο χρήσης του. Σκοπός της πιλοτικής δράσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών προς την κατεύθυνση της χρήσης ποδηλάτου.